Wytyczne Kalwaria

Wytyczne dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zeb. ze względu na sytuację epidemiczną

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko/dzieci w maseczkach ochronnych.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do przedszkola dzieci, które nie są zdrowe, które mają objawy chorobowe.
 3. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Zabrania się przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych dodatkowych przedmiotów i zabawek z domu.
 5. Przy wejściu do przedszkola będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk. Bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk dotyczy wszystkich osób dorosłych wchodzących do przedszkola. Po przyjściu dziecka do przedszkola zostanie zrobiony pomiar temperatury.
 6. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych salach w celu ograniczenia wzajemnych kontaktów. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 7. W przedszkolu ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 8. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z placu zabaw. Urządzenia na placu zabaw będą na bieżąco dezynfekowane. Będą wyznaczone  godziny przebywania na podwórku, żeby uniknąć spotykania się większej ilości dzieci.
 9. Na bieżąco będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików w salach i pomieszczeniach do przygotowywania posiłków.
 10. W miarę możliwości prosi się, aby dzieci nie były przyprowadzane bądź odbierane z przedszkola przez osoby po 60 roku życia.
 11. Rodziców przyprowadzających i odbierających dziecko prosimy o zachowanie dystansu w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola  do wiatrołapu z zachowaniem środków ostrożności zakryte usta i nos.
 13.  Przedszkole zapewni wydzielone pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 14. Przedszkole zapewni bezpieczne spożywanie posiłków przygotowywanych przez naszą kuchnię. Wielorazowe naczynia i sztućce będą jak zawsze myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze 60o C  i wyparzane.
 15. Nauczyciele wyjaśnią dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 16. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola, oprócz oprócz terenów rekreacyjnych – boisko sportowe.
 17. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. Pracownicy przedszkola będą zwracali uwagę na konieczność częstego mycia rąk.
 19. Rodzice są zobowiązani do przekazywania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 20. Prosimy rodziców o dostarczenie pisemnej zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 21. Od wtorku 1 września przedszkole będzie czynne w godz. 6.30 – 16.30. Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do godziny 8.00 z zachowaniem wszelkich wytycznych. Prosimy aby z dyżuru porannego (6.30-08.00) jak i z dyżuru popołudniowego (15.30-16.30) korzystały tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia wcześniejszego odbioru.
 22. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.