REKRUTACJA 2024/2025

PROCEDURA REKRUTACJI
W  PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM SIÓSTR NAZARETANEK
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 1. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na stronie internetowej przedszkola.
 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w marcu.
 3. W pierwszym dniu marca, dyrektor przedszkola informuje o naborze dzieci na następny rok szkolny.
 4. Do przedszkola, w miarę wolnych miejsc, mogą być przyjmowane dzieci od 2,5 do 6 roku życia.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka, która przekazywana jest dyrektorowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w wyznaczonym terminie.
 6. Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola, pobierają kartę zgłoszenia ze strony internetowej przedszkola i dostarczają dyrektorowi w wyznaczonym terminie.
 7. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, pobierają deklarację  z Internetu i przekazują ją dyrektorowi w wyznaczonym terminie. Nieprzekazanie deklaracji
  w określonym czasie jest jednoznaczne z utratą przez dziecko miejsca w przedszkolu w kolejnym roku szklonym.
 8. Do przedszkola w pierwszym etapie rekrutacji są przyjmowane:
  1) dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie starszej);
  2) dzieci z rodzin wielodzietnych;
  3) dzieci objęte pieczą zastępczą;
  4) dzieci matki lub ojca samotnie ich wychowującego;
  5) dzieci niepełnosprawne;
  6) dzieci jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych;
  7) dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która może brać pod uwagę dodatkowe kryteria przyjęć:
  1) dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo, o ile rodzice  przestrzegają postanowień statutu placówki oraz aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
  2) dzieci pochodzące z rodzin wymagających odpowiedzi na ich szczególne potrzeby.
 1. Spotkanie komisji rekrutacyjnej jest protokołowane. Protokół przechowywany jest w dokumentacji przedszkola.
 2. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola, w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
 3. O wynikach rekrutacji dzieci przyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny rodzice lub prawni opiekunowie dziecka dowiadują się ze strony internetowej przedszkola.
 4. W razie potrzeby, protokoły z posiedzenia komisji są udostępniane organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu przedszkole.
 5. Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje przedszkole.
 6. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
 7. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane są przez dyrektora w miarę pojawiania się wolnych miejsc.
 8. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

Dokumenty do pobrania:

Karta Zgłoszenia Dziecka 2024/2025

Deklaracja o kontynuacji edukacji w przedszkolu

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

ORIENTACYJNA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU 2023/2024:

OPŁATY JEDNORAZOWE:
WPISOWE: 100 zł.
WYPRAWKA: 150 zł.

OPŁATY MIESIĘCZNE:
OPŁATA STAŁA: 350 zł.
WYŻYWIENIE: 10 zł. (dzienna stawka żywieniowa).


* PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 6.30- 16.30 *

* PLACÓWKA ZAPEWNIA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W WIEKU
OD 2,5 DO 6 LAT *

* DZIECI MAJĄ W PRZEDSZKOLU ZAPEWNIONE POSIŁKI: ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK *