DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Przedszkola Niepublicznego Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej


Przedszkole Niepubliczne Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy


z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www. nazaretanki- kalwaria.pl


Data publikacji strony internetowej: 2017-04-10


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,


dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;


dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,


zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo.


Wyłączenia……………….Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21


Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Sióstr Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej

E-mail: kancelaria@nazaretanki-kalwaria.pl Telefon: 515 900 685


Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.


W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektonicznaBudynku Przedszkola Niepublicznego Sióstr Nazaretanek przy al. Jana Pawła II 20 w Kalwarii Zebrzydowskiej


  1. Wejście znajduje się od al. Jana Pawła II 20 i jest przystosowane dla osób

z niepełnosprawnością ruchową – podjazd dla osób niepełnosprawnych; schody zabezpieczone barierką.


  1. Przed placówką znajduje się parking, na którym zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


  1. Po wejściu do placówki, do głównego korytarza prowadzą drzwi dwuskrzydłowe.


  1. W placówce znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


  1. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


  1. W placówce nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


  1. W budynku jest winda.


  1. W przedszkolu nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.